Thực đơn tháng 1/2020

TUẦN 1 (Từ 2/1/2020 đến 4/1/2020)

Chú ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 2 (Từ 6/1/2020 đến 10/1/2020)

Chú ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 3 (Từ 13/1/2020 đến 17/1/2020)

Chú ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 4 ( Từ 20/1/2020 đến 24/1/2020)

Chú ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.

TUẦN 5 (Từ 27/1/2020 đến 31/1/2020)

Chú ý: Thực đơn có thể thay đổi do tác động ngoại cảnh (mưa bão, lũ lụt, thiên tai, vvv) hoặc do nhà cung cấp.