Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trung học Cơ Sở

Hiệu trưởng: Tiến sĩ Ngôn ngữhọc Phan Phương…