Tuần 1

*Chú ý: Thực đơn có thể bị thay đổi do điều kiện ngoại cảnh (mưa, bão, lũ, vv) hoặc do nhà cung cấp.

Tuần 2

*Chú ý: Thực đơn có thể bị thay đổi do điều kiện ngoại cảnh (mưa, bão, lũ, vv) hoặc do nhà cung cấp.

Tuần 3

*Chú ý: Thực đơn có thể bị thay đổi do điều kiện ngoại cảnh (mưa, bão, lũ, vv) hoặc do nhà cung cấp.

Tuần 4

*Chú ý: Thực đơn có thể bị thay đổi do điều kiện ngoại cảnh (mưa, bão, lũ, vv) hoặc do nhà cung cấp.

0987.666.958